Febrewaris wie sinnich, droech en net kâld                   disse moanne wiene der mar 7 froastdagen en in leechste temperateur fan -3.1 °C