De moanne maaie wie kâld, droech en sinnich.                   Der wiene mar 4 dagen boppe de 20 °C en der foel yn totaal mar 34.6 mm reinwetter.