Mei 9 froastdagen en 115.4 mm reinwetter waerd jannewaris te wiet en te sêft