Jannewaris hie in protte hurde wyn mar ek in kâlde periode.                    Der wiene 12 froastdagen en 1 iisdei disse moanne.